IN ontwikkeling

De ontwikkelaars en de gemeente hechten veel waarde aan een goed partici­patie­proces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tijdens het participatietraject heeft iedereen zijn of haar inbreng kunnen delen.

Alle reacties zijn door het ontwikkelteam onderzocht en afgewogen. Hierbij is bekeken welke zaken kunnen worden meegenomen in het uiteindelijke stedenbouwkundige plan. Daarmee hebben we de laatste stap van het participatieproces bereikt.

Het uitgewerkte stedenbouwkundige plan kan in de komende maanden ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft op 29 juni 2022 de slotbijeenkomst plaatsgevonden.

Inloopavond 28 juni 2023

Op 28 juni jongstleden is een inloopavond georganiseerd om de uitgewerkte plannen te tonen, de bestemmingsplanprocedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Ook konden deelnemers tijdens deze avond nog reacties en opmerkingen op de plannen inbrengen. Hieronder kunt u de tijdens deze bijeenkomst getoonde panelen inzien. De afgelopen maanden is er had gewerkt aan de afronding van het plan, zodat deze ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort voorgelegd kon worden.

1e participatiebijeenkomst 27 oktober 2021

Op 27 oktober jongstleden heeft, in twee groepen, de 1ste participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was een eerste stap in het participatietraject en stond in het teken van kennismaken en informatie delen over de schetsplannen. Deelnemers konden naar aanleiding van de presentatie alvast zorgpunten en ideeën delen via post-it’s en het online contactformulier. In onderstaande documenten kunt u de presentatie, het verslag, de ontvangen inbreng en vragen bekijken.

2e participatiebijeenkomst 26 en 27 januari 2022 (online)

De 2e participatiebijeenkomst, die wij in verband met de Corona omstandigheden moesten verzetten, heeft online plaatsgevonden op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022.

De 2e bijeenkomst was bedoeld om in gesprek te gaan over de verschillende thema’s, zoals onder andere verkeer, woningen, recreatie en inrichting. Daarbij is vooral stilgestaan bij de zorgpunten en suggesties die wij ontvangen hebben. Door te luisteren naar uw toelichting op deze punten kunnen we gezamenlijk een verdiepingsslag maken op de ontvangen inbreng en de te maken keuzes. Deelnemers konden in deze bijeenkomsten zelf aangeven welke thema’s en onderwerpen ze wilden bespreken. Daarbij kon desgewenst ook een alternatief plan of idee over het voetlicht gebracht worden, naast het in oktober door ons gepresenteerde basismodel.

Nu we genoodzaakt waren deze bijeenkomst online te organiseren, zijn we in kleine groepen van 5 tot ca. 8 personen in gesprek gegaan. Zodoende hebben alle deelnemers ruim de gelegenheid gekregen hun mening en suggesties te delen.

3e participatiebijeenkomst 20 april 2022

Begin februari is de uitwerkingsfase gestart, om alle ontvangen inbreng te onderzoeken en af te wegen en zo te komen tot een aangepaste studie voor de stedenbouwkundige verkaveling. Op 20 april jongstleden is de 3e bijeenkomst gehouden waarbij deze studie is getoond. Tijdens de bijeenkomst en online via de participatie website kon er opnieuw gereageerd worden op de plannen. Alle reacties zijn vervolgens weer door het ontwikkelteam onderzocht en afgewogen. Hierbij is bekeken welke zaken er nog kunnen worden meegenomen in het uiteindelijke stedenbouwkundige plan. Daarmee hebben we de laatste stap van het participatieproces bereikt. Het contactformulier kunt u nog blijven gebruiken om vragen te stellen en contact op te nemen.

Participatie proces

1e participatiebijeenkomst - verkenning

27 oktober 2021

2E Participatiebijeenkomst - IN GESPREK

26 en 27 januari 2022 (online)

3E PARTICIPATIEBIJEENKOMST - UITWERKING

20 APRIL 2022

4E PARTICIPATIEBIJEENKOMST - EINDCONCLUSIE PARTICIPATIE

29 JUNI 2022 - ’t Kruispunt in Linschoten

Tijdens de 4e en laatste participatiebijeenkomst is het stedenbouwkundige ontwerp toegelicht, dat op basis van het participatietraject tot stand is gekomen. Het eindverslag van het gehele participatietraject kunt u op deze website lezen.

HET PARTICIPATIETRAJECT

Het participatietraject is per 29 april jl. gesloten. Op basis van een eerste ruimtelijke verkenning door de gemeente en de ontwikkelaars, is het participatie traject in oktober vorig jaar gestart met een schets-vlekkenplan voor Park Rapijnen. Op basis van verschillende bijeenkomsten, online inbreng en diverse gesprekken, is het schets-vlekkenplan steeds verder aangepast. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een stedenbouwkundig ontwerp, dat tijdens de slotbijeenkomst op 29 juni 2022 is getoond en toegelicht. U leest op deze website hoe het participatietraject is verlopen.

Waarover kan ik meedenken?

Het gebied op en rond Rapijnen is door de provincie Utrecht en gemeente aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Het is onze ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen en duurzaam park (Park Rapijnen) waar het in de toekomst aantrekkelijk sporten, recreëren en wonen is. We vragen belanghebbenden mee te denken over diverse thema’s, zoals de groeninrichting van het gebied met fiets- en wandelpaden, spelen, architectuur, duurzaamheid en verkeer. En uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ideeën over andere onderwerpen.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. In participatie-termen heet dit raadplegen.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, mee te nemen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundigplan. Na instemming van de Provincie en de gemeente vormt dit plan de basis voor een benodigde bestemmingsplanwijziging en zal deze procedure in gang worden gezet.

Het participatietraject

Het participatietraject is per 29 april jl. gesloten. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere de sportverenigingen, als onderdeel van de ruimtelijke verkenning die de gemeente en de ontwikkelende partijen momenteel uitvoeren. Op basis hiervan is een eerste stedenbouwkundig (schets)vlekkenplan gemaakt, waarover we met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek zijn gegaan.