IN GESPREK

De ontwikkelaars en de gemeente hechten veel waarde aan een goed partici­patie­proces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tijdens het participatietraject kunt u uw inbreng delen. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te doen. Zo kunt u deelnemen aan de participatiebijeenkomsten, een persoonlijk gesprek inplannen of uw inbreng online indienen via het contactformulier op deze website. Hieronder leest u er alles over. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën of suggesties en gaan graag met u in gesprek.

In oktober 2021 zijn we gestart met de verkenningsfase. In deze fase staat, na de informatiebijeenkomst op 27 oktober waarin als startpunt een schetsvlekkenplan werd getoond, het ophalen van aandachtspunten en ideeën centraal. Tijdens de online bijeenkomsten op 26 en 27 januari is er een verdiepingsslag gemaakt op deze inbreng. De verkenningsfase liep tot begin februari 2022.

De volgende fase is de uitwerkingsfase. Op basis van alle gesprekken en ontvangen inbreng worden de schetsplannen een stap verder gebracht. Over deze uitwerking zijn we op 20 april 2022 in gesprek gegaan en hebben we de eerste reacties en vragen ontvangen op de nieuwe verkaveling-studie. Ook kan iedereen tot 29 april online reageren. Daarna sluiten we de inbreng periode en worden de laatste reacties op een rijtje gezet. Tijdens een 4e en laatste participatie­bijeenkomst worden de eindconclusies gepresenteerd. De verwachting is dat deze 4e bijeenkomst in juni plaatsvindt. Via de nieuwsbrief houden wij u van de exacte planning op de hoogte zodra deze bekend is.

Tot slot volgt de besluitvormingsfase. Na bovengenoemde 4e afsluitende bijeenkomst in juni, zal het stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Dit plan wordt samen met het verslag van het participatietraject ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad voorgelegd.

1e participatiebijeenkomst 27 oktober 2021

Op 27 oktober jongstleden heeft, in twee groepen, de 1ste participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was een eerste stap in het participatietraject en stond in het teken van kennismaken en informatie delen over de schetsplannen. Deelnemers konden naar aanleiding van de presentatie alvast zorgpunten en ideeën delen via post-it’s en het online contactformulier. In onderstaande documenten kunt u de presentatie, het verslag, de ontvangen inbreng en vragen bekijken.

2e participatiebijeenkomst online

De 2e participatiebijeenkomst, die wij in verband met de Corona omstandigheden moesten verzetten, heeft online plaatsgevonden op woensdag 26 en donderdag 27 januari. jongstleden.

De 2e bijeenkomst was bedoeld om in gesprek te gaan over de verschillende thema’s, zoals onder andere verkeer, woningen, recreatie en inrichting. Daarbij is vooral stilgestaan bij de zorgpunten en suggesties die wij ontvangen hebben. Door te luisteren naar uw toelichting op deze punten kunnen we gezamenlijk een verdiepingsslag maken op de ontvangen inbreng en de te maken keuzes. Deelnemers konden in deze bijeenkomsten zelf aangeven welke thema’s en onderwerpen ze wilden bespreken. Daarbij kon desgewenst ook een alternatief plan of idee over het voetlicht gebracht worden, naast het in oktober door ons gepresenteerde basismodel.

Nu we genoodzaakt waren deze bijeenkomst online te organiseren, zijn we in kleine groepen van 5 tot ca. 8 personen in gesprek gegaan. Zodoende hebben alle deelnemers ruim de gelegenheid gekregen hun mening en suggesties te delen. De bijeenkomsten hebben woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022 plaatsgevonden.

27 oktober 2021 - Informatiebijeenkomst

Deze 1e participatiebijeenkomst staat in het teken van kennismaken en informatie delen. De wethouder zal onder ander de woonvisie bespreken en de schets van het stedenbouwkundig vlekkenplan wordt toegelicht. Deelnemers wordt vervolgens gevraagd aandachtspunten en ideeën te noteren en zodoende mee te geven. Tijdens deze avond gaan we dus nog niet over deze punten in gesprek, maar is het juist de bedoeling eerst alle inbreng zorgvuldig te verzamelen, zodat we hier in het vervolgtraject per thema met elkaar mee aan de slag kunnen.

U kunt deze bijeenkomst online bekijken of op de locatie bijwonen. Belangrijk: u kunt de bijeenkomst uitsluitend bijwonen als u zich vooraf heeft aangemeld. 

DATA ZIJN AANGEPAST AAN DE HAND VAN DE CORONA MAATREGELEN

2e participatiebijeenkomst - verkenning

26 EN 27 JANUARI 2022 - online

Bij deze bijeenkomst zijn we online in kleine groepjes met elkaar in gesprek gegaan over de zorgpunten en ideeën die zijn ingebracht. Door te luisteren naar uw toelichting op deze punten kunnen we een verdiepingsslag maken op de ontvangen inbreng en de te maken keuzes. Ook was er de mogelijkheid om een alternatief plan of idee over het voetlicht brengen, naast het in oktober door ons gepresenteerde basismodel.

3E PARTICIPATIEBIJEENKOMST - UITWERKING

20 APRIL 2022 - ’T KRUISPUNT IN LINSCHOTEN

Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht welke aanpassingen zijn doorgevoerd op basis van de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject. We horen graag uw reactie hierop. Dit kan tijdens de bijeenkomst, of uiterlijk tot 29 april 2022 online via het contactformulier. Na 29 april sluiten we de inbreng periode en wordt toegewerkt naar de eindconclusies van de participatie.

Aanmeld mogelijkheid persoonlijk gesprek

Gaat u liever persoonlijk in gesprek om uw inbreng te delen? Ook dat is mogelijk. Op deze website heeft u de mogelijkheid u hiervoor aan te melden via het contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het inplannen van de afspraak. Tot uiterlijk 29 april kunt u zich hiervoor aanmelden. Na deze datum sluiten we de inbreng periode en maken we de balans op.

Online inbreng delen

U kunt het contactformulier op deze website gebruiken om online uw aandachtspunten en ideeën te delen. Deze mogelijkheid staat open tot 29 april. Daarna sluiten we de inbreng periode en wordt toegewerkt naar de eindconclusies van de participatie. Het formulier kunt u na deze termijn blijven gebruiken om vragen te stellen en contact op te nemen.

4E PARTICIPATIEBIJEENKOMST - EINDCONCLUSIE PARTICIPATIE

JUNI 2022 - DATUM VOLGT

Tijdens een 4e en laatste participatie­bijeenkomst worden de eindconclusies gepresenteerd. De verwachting is dat deze 4e bijeenkomst in juni plaatsvindt. Via de nieuwsbrief houden wij u van de exacte planning op de hoogte.

Waarover kan ik meedenken?

Het gebied op en rond Rapijnen is door de provincie Utrecht en gemeente aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Het is onze ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen en duurzaam park (Park Rapijnen) waar het in de toekomst aantrekkelijk sporten, recreëren en wonen is. We vragen belanghebbenden mee te denken over diverse thema’s, zoals de groeninrichting van het gebied met fiets- en wandelpaden, spelen, architectuur, duurzaamheid en verkeer. En uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ideeën over andere onderwerpen.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. In participatie-termen heet dit raadplegen.

Het uiteindelijke doel van het participatietraject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, waar mogelijk, mee te nemen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundigplan. Na instemming van de Provincie en de gemeente vormt dit plan de basis voor een benodigde bestemmingsplanwijziging en zal deze procedure in gang worden gezet.

Hoe kan ik meedenken?

Het participatietraject is gestart. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met onder andere de sportverenigingen, als onderdeel van de ruimtelijke verkenning die de gemeente en de ontwikkelende partijen momenteel uitvoeren. Op basis hiervan is een eerste stedenbouwkundig (schets)vlekkenplan gemaakt, waarover we graag met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek gaan. U leest hieronder hoe het participatietraject verloopt en hoe u kunt deelnemen.