Vraag & Antwoord

We kunnen ons voorstellen dat u een vraag heeft over deze ontwikkeling. Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘.

Algemeen

Participatie is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving. Omwonenden en belanghebbenden van Park Rapijnen – Linschoten Zuid wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om uw mening te delen, ontstaat voor het park het best mogelijke plan. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar en de gemeente maken vervolgens keuzes en nemen hier de ontvangen meningen en suggesties in mee.
Op deze website kunt u alle ontwikkelingen volgen. De komende tijd zal de informatie op deze website dan ook steeds verder ‘groeien’. Meld u op deze website aan voor de Nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.

We hechten veel waarde aan een goed participatieproces waardoor we met uw inbreng tot het best mogelijke plan kunnen komen. Tot 29 april 2022 zijn we in gesprek gegaan met omwonenden en belanghebbenden.

Medio oktober 2021 is het participatietraject gestart. Hierbij was er alle ruimte om aan te geven welke belangrijke aandachtspunten binnen de gebiedsontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeersontsluitingen, park­ en groeninrichting, parkeren en duurzaamheid. Lees hier alles over het participatietraject.

Om tot het beste plan te komen, verzamelen wij ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe het plan straks kan worden vormgegeven.

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar, na zorgvuldige afweging, anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geconsulteerd zijn. Bij elk idee wordt de indiener hierover persoonlijk via email geïnformeerd.

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2019­2030 vastgesteld. Hierna heeft de gemeenteraad in januari 2020 de notitie plusprogramma woningbouw vastgesteld. Daarmee is het woningbouwprogramma van de gemeente verhoogd. Met de extra woningen wil de gemeenteraad nog beter kunnen voorzien in de lokale behoefte en zorgen voor voldoende draagvlak voor het behoud van voorzieningen in de kernen Montfoort en Linschoten. U kunt hier de woonvisie downloaden.

Al uw vragen kunt u online stellen via het contactformulier op deze website. Het team van Park Rapijnen zorgt dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt. Uiterlijk binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw vraag.

Het plan

De locatie Park Rapijnen in Linschoten loopt evenwijdig langs en aan de dorpsrand van Oostwijk vanaf de Nieuwe Zandweg richting de sportvelden. Klik hier voor een kaartje van de locatie.

Dit gebied is door de provincie Utrecht en de gemeente Montfoort als mogelijke woningbouwlocatie aangewezen. In 2018 hebben projectontwikkelaars BPD en UrbanMade de kavel van de familie De With aan de Nieuwe Zandweg aangekocht. Onlangs zijn de gemeente en de ontwikkelende partijen een studie gestart naar de haalbaarheid van woningbouw op en rond Rapijnen.

Het is onze ambitie om het gebied op en rond Rapijnen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen en duurzaam park (Park Rapijnen) waar het in de toekomst aantrekkelijk sporten, recreëren en wonen is.

Vorig jaar hebben de gemeente en de ontwikkelende partijen een eerste ruimtelijke verkenning gestart. Hierbij werd onder andere op hoofdlijnen onderzoek gedaan naar zaken als type woningen, ontsluiting, aanhechting met het dorp en de sportvelden, groenstructuren en fiets­ en wandelpaden. Met als doel het buitengebied groen te houden en sport­ en woonfuncties op een goede manier in te passen.

Inmiddels is het participatietraject doorlopen en is een stedenbouwkundige ontwerp vastgesteld, dat op basis van de ontvangen inbreng tot stand is gekomen. Klik hier voor dit stedenbouwkundig ontwerp.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de huidige sportverenigingen binnen Rapijnen gehuisvest blijven. Inmiddels is het participatietraject doorlopen en hebben de sportverenigingen een plek gekregen binnen het stedenbouwkundig ontwerp. Bekijk hier het stedenbouwkundig ontwerp.

Onderdeel van de studie die de gemeente en de ontwikkelende partijen zijn gestart, is het onderzoeken of het (deels) verplaatsen van de sportverenigingen tot de mogelijkheden behoort. In deze verkenning hebben er zodoende eerste gesprekken plaatsgevonden met de betreffende verenigingen.

Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek waaruit moet blijken of woningbouw op deze locatie realiseerbaar is en welke randvoorwaarden daarbij horen. Eén van de belangrijkste onderdelen van de haalbaarheidsstudie is het participatietraject, waarbij zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken. Waar mogelijk worden keuzes en ideeën meegenomen in het plan dat in de volgende fase wordt uitgewerkt.

Voor het uitvoeren van deze studie werken twee ontwikkelaars samen, dit zijn BPD uit Amsterdam en NU Projectontwikkeling uit Den Haag. De gemeente zal in de haalbaarheidsfase de ontwikkelingen nauwgezet volgen en randvoorwaarden formuleren waar een plannen aan moeten voldoen. Deze komen voort uit algemene gemeentelijke beleidskaders, zoals bijvoorbeeld de Woonvisie, parkeernormen en specifiek op de locatie gerichte voorwaarden. Bijvoorbeeld op het vlak van stedenbouw, architectuur en verkeer.

In het bestemmingsplan staat omschreven hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Als nieuwe plannen niet passen binnen de bestemming, kan er een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen om de bestemming te wijzigen. Tijdens deze procedure wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld met een toelichting, regels en plankaart. Hiernaast worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en als bijlage bij het nieuwe bestemmingsplan toegevoegd. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen belanghebbenden door middel van een zienswijze inhoudelijk reageren op het (concept) bestemmingsplan, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan zal behandelen.

Planning

Het participatietraject is in oktober 2021 gestart en liep tot 29 april 2022. 

Lees hier alles over het participatietraject.

De opgehaalde ideeën en wensen zijn waar mogelijk meegenomen in het ontwerp van het stedenbouwkundig plan. Na de vaststelling van de stedenbouwkundig plan door de gemeente zal de planuitwerking door de ontwikkelaars opgepakt gaan worden. Na concreter worden van de plannen zal een bestemmingsplan worden gemaakt waarna de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.

De verdere planning is afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, het participatietraject en de te volgen procedures. Een indicatieve planning kunt u hier op de website bekijken.