Bezoek nu de projectwebsite

Introductie

Park Rapijnen • Linschoten-Zuid

Het gebied op en rond Rapijnen is door de provincie Utrecht en gemeente Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. De ontwikkelende partijen BPD en UrbanMade hebben eerst samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart voor het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. Het participatietraject, waarbij we belangstellenden uitnodigden om mee te denken over de plannen voor deze locatie, is inmiddels afgerond. Alle reacties zijn door het ontwikkelteam onderzocht en afgewogen. Hierbij is steeds bekeken welke zaken er meegenomen konden worden in de verdere uitwerking. Op deze manier is het schets-vlekkenplan gedurende het participatietraject in een aantal ronden steeds verder aangepast op basis van de ontvangen ideeën en punten van aandacht en zorg. 

Op 28 juni jongstleden is een inloopavond georganiseerd om de uitgewerkte plannen te tonen, de bestemmingsplanprocedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Ook konden deelnemers tijdens deze avond nog reacties en opmerkingen op de plannen inbrengen. Hieronder kunt u de tijdens deze bijeenkomst getoonde panelen inzien. De afgelopen maanden is er had gewerkt aan de afronding van het plan, zodat deze ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort voorgelegd kon worden. Op de pagina ‘participeren’ kunt u de panelen bekijken.

Nieuwe website

Nu de participatie van Park Rapijnen is afgerond, wordt de start verkoop van de woningen voorbereid. Op de nieuwe projectwebsite www.nieuwbouw-parkrapijnen.nl kunt meer informatie vinden over het woningaanbod, de omgeving en u aanmelden voor de nieuwsbrief. 

verkenning

BPD en UrbanMade zijn eigenaar van de kavel die voorheen in het bezit was van de familie De With aan de Nieuwe Zandweg. Deze kavel loopt evenwijdig langs en aan de dorpsrand van Oostwijk richting de sportvelden. De twee ontwikkelende partijen hebben samen met de gemeente Montfoort vorig jaar het initiatief genomen om een eerste verkenning te doen naar de haalbaarheid van woningbouw binnen het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. Dit traject werd begeleid door stedenbouwkundig bureau Kien. Hierbij onderzochten partijen onder andere op hoofdlijnen zaken als type woningen, ontsluiting, aanhechting met het dorp en de sportvelden, groenstructuren en fiets- en wandelpaden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de huidige sportverenigingen binnen Rapijnen gehuisvest blijven. Ook is het van belang om te onderzoeken hoe sport en woningbouw het beste kunnen worden gecombineerd.

Partijen

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

We zijn een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert. Met onze integrale aanpak zetten we in op betaalbaarheid en duur­zaam­heid. Zodat we inclusieve leef­omgevingen creëren met integrale aandacht voor de fysieke, ruimtelijke en sociale dimensie van het wonen. Dat doen we vanuit onze maat­schappelijke over­tuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en betaal­baar (t)huis in een prettige leefomgeving. 

UrbanMade

We zijn een projectontwikkelaar die aantrekkelijke en duurzame projecten realiseert. Grondstoffen, energie, ruimte, water en natuur worden schaarser. In een circulaire economie wordt bewust om­ge­gaan met deze toekomstige schaarste. We ontwikkelen daarom volgens circulaire ontwikkel­principes. Deze dra­gen eraan bij om vastgoed­ontwik­kelingen ook in de toekomst waardevast, betaal­baar, gezond en duurzaam te houden.

In nauwe samenwerking met

Gemeente Montfoort

In de Woonvisie van de gemeente is de ambitie vastgelegd om meer woningen te realiseren, om zo in de lokale behoefte te voorzien en te zorgen voor voldoende draagvlak voor de voorzieningen. De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkeling op de locatie Park Rapijnen, als eigenaar van een aanzienlijk deel van de gronden. Daarnaast vervult de gemeente haar rol als controlerend en besluitvormend orgaan in het kader van ruimtelijke ordening.

Provincie Utrecht

De locatie ligt buiten de rode contour van Linschoten en het plan heeft daardoor allereerst goedkeuring van de provincie Utrecht nodig. De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven om plannen voor deze locatie te ontwikkelen. Hiermee staan de woningen er nog niet, maar zijn we wel een concrete stap dichterbij gekomen om meer woningen te bouwen in en voor Linschoten. Op deze locatie mogen 80 woningen worden gebouwd. Waar precies is nog niet uitgewerkt.