Introductie

Park Rapijnen • Linschoten-Zuid

Het gebied op en rond Rapijnen is door de provincie Utrecht en gemeente Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Vorig jaar hebben de ontwikkelende partijen BPD en UrbanMade samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart voor het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. Het participatietraject, waarbij we belangstellenden uitnodigden om mee te denken over de plannen voor deze locatie, is inmiddels afgerond. Alle reacties zijn door het ontwikkelteam onderzocht en afgewogen. Hierbij is steeds bekeken welke zaken er meegenomen konden worden in de verdere uitwerking. Op deze manier is het schets-vlekkenplan gedurende het participatietraject in een aantal ronden steeds verder aangepast op basis van de ontvangen ideeën en punten van aandacht en zorg. Tijdens de slotbijeenkomst op 29 juni jongstleden is als resultaat hiervan de uiteindelijke stedenbouwkundige verkaveling getoond en toegelicht. Daarmee is het participatietraject en de verkenning voor Park Rapijnen afgerond. Bekijk hieronder de film van de slotbijeenkomst en de stedenbouwkundige verkaveling als uitkomst van het participatietraject.

Het uitgewerkte stedenbouwkundige plan voor Park Rapijnen is op dinsdag 8 november jongstleden vastgesteld in het college van Burgemeester en Wethouders. Aansluitend hierop is op 22 november jongstleden de gemeenteraad geïnformeerd over het plan. Het participatieverslag maakt als bijlage onderdeel uit van het vastgestelde stedenbouwkundig rapport. De aanwezige gemeenteraadsleden reageerden positief op de plannen. Hiernaast is er door de partijen in nauw overleg met de gemeente gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen en het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, waarvoor het stedenbouwkundig plan als basis dient. Onderstaand kunt u de stukken aanklikken en inzien.

Laatste nieuws

Op 28 juni jongstleden is een inloopavond georganiseerd om de uitgewerkte plannen te tonen, de bestemmingsplanprocedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Ook konden deelnemers tijdens deze avond nog reacties en opmerkingen op de plannen inbrengen. Hieronder kunt u de tijdens deze bijeenkomst getoonde panelen inzien. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomervakantie ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden. Na besluitvorming zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gaan.

Nieuwsbrief

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF En blijf op de hoogte

(Vereist)

verkenning

BPD en UrbanMade zijn eigenaar van de kavel die voorheen in het bezit was van de familie De With aan de Nieuwe Zandweg. Deze kavel loopt evenwijdig langs en aan de dorpsrand van Oostwijk richting de sportvelden. De twee ontwikkelende partijen hebben samen met de gemeente Montfoort vorig jaar het initiatief genomen om een eerste verkenning te doen naar de haalbaarheid van woningbouw binnen het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. Dit traject werd begeleid door stedenbouwkundig bureau Kien. Hierbij onderzochten partijen onder andere op hoofd¬lijnen zaken als type woningen, ontsluiting, aanhechting met het dorp en de sport¬velden, groen-structuren en fiets- en wandelpaden. Een belangrijk uitgangs¬punt is dat de huidige sport¬verenigingen binnen Rapijnen gehuisvest blijven. Ook is het van belang om te onderzoeken hoe sport en woning¬bouw het beste kunnen worden gecombineerd.

Partijen

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

We zijn een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert. Met onze integrale aanpak zetten we in op betaalbaarheid en duur­zaam­heid. Zodat we inclusieve leef­omgevingen creëren met integrale aandacht voor de fysieke, ruimtelijke en sociale dimensie van het wonen. Dat doen we vanuit onze maat­schappelijke over­tuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en betaal­baar (t)huis in een prettige leefomgeving. 

UrbanMade

We zijn een projectontwikkelaar die aantrekkelijke en duurzame projecten realiseert. Grondstoffen, energie, ruimte, water en natuur worden schaarser. In een circulaire economie wordt bewust om­ge­gaan met deze toekomstige schaarste. We ontwikkelen daarom volgens circulaire ontwikkel­principes. Deze dra­gen eraan bij om vastgoed­ontwik­kelingen ook in de toekomst waardevast, betaal­baar, gezond en duurzaam te houden.

In nauwe samenwerking met

Gemeente Montfoort

In de Woonvisie van de gemeente is de ambitie vastgelegd om meer woningen te realiseren, om zo in de lokale behoefte te voorzien en te zorgen voor voldoende draagvlak voor de voorzieningen. De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkeling op de locatie Park Rapijnen, als eigenaar van een aanzienlijk deel van de gronden. Daarnaast vervult de gemeente haar rol als controlerend en besluitvormend orgaan in het kader van ruimtelijke ordening.

Provincie Utrecht

De locatie ligt buiten de rode contour van Linschoten en het plan heeft daardoor allereerst goedkeuring van de provincie Utrecht nodig. De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven om plannen voor deze locatie te ontwikkelen. Hiermee staan de woningen er nog niet, maar zijn we wel een concrete stap dichterbij gekomen om meer woningen te bouwen in en voor Linschoten. Op deze locatie mogen 80 woningen worden gebouwd. Waar precies is nog niet uitgewerkt.