Nieuwe website koopwoningen Park Rapijnen

Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste update, is het participatietraject van Park Rapijnen inmiddels afgerond. Wij brengen u met deze laatste update graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Participatie afgerond

Om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij de plannen voor Park Rapijnen zijn wij in oktober 2021 gestart met een participatietraject. Tijdens dit traject nodigden we iedereen uit om te reageren op de eerste schetsen voor Park Rapijnen. Het participatietraject bestond uit diverse bijeenkomsten, waarin we met elkaar (vanwege Covid deels online) in gesprek zijn gegaan om zo de suggesties en zorgpunten op te halen. Op basis hiervan is de schets voor Park Rapijnen in een aantal stappen fors aangepast. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure is afgelopen zomer een afsluitende bijeenkomst georganiseerd, waarna de laatste opmerkingen zijn onderzocht en waar mogelijk verwerkt in de plannen.

College stemt in met ontwerp bestemmingsplan!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van het ontwerp bestemmingsplan voor Park Rapijnen, zodat deze ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort voorgelegd kon worden

Informatieavond druk bezocht

Ten opzichte van hetgeen gepresenteerd is tijdens de slotbijeenkomst van het participatietraject in juni vorig jaar, is het ontwerp wat betreft ligging en aantallen in hoofdlijnen gelijk gebleven. Wel zijn er enkele optimalisaties doorgevoerd. Zo is de opzet van de middendure woningen gewijzigd van twee blokken met een galerij naar een alzijdig blok met middendure huurappartementen, ontsloten door middel van gang in het midden van het gebouw.

Woensdag 28 juni inloop informatieavond

Graag nodigen we u hierbij uit om aanwezig te zijn tijdens de inloop informatiebijeenkomst op woensdagavond 28 juni aanstaande. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur op elk gewenst tijdstip binnenlopen. Tijdens deze avond lichten we het ontwerp bestemmingsplan aan u toe en beantwoorden we uw eventuele vragen. We gaan graag met u in gesprek!

De plannen voor 2023

Zo tegen het eind van het jaar kijken we graag nog even terug op het afgelopen jaar. Er zijn veel stappen gezet om de beoogde plannen voor Park Rapijnen vorm te geven. Zoals u waarschijnlijk weet, is er vanaf oktober vorig jaar tot en met eind juni van dit jaar met veel omwonenden en andere belanghebbenden het participatietraject doorlopen. Dankzij de grote betrokkenheid van de deelnemers aan de participatie en de waardevolle feedback die wij ontvingen, konden schetsen voor een stedenbouwkundige verkaveling steeds verder worden geoptimaliseerd. We hebben met elkaar in een aantal stappen de plannen substantieel gewijzigd en zo toegewerkt naar het uiteindelijke ontwerp. Deze versie is ter afronding van het participatietraject eind juni tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd en werd door velen positief ontvangen. In de maanden daarna zijn we aan de slag gegaan met de verdere technische uitwerking, om te komen tot een stedenbouwkundig plan. Het verslag van het participatietraject kunt u samen met alle relevante stukken inzien op de website www.parkrapijnen.nl.

Meld u uiterlijk 24 juni aan voor de 4e participatiebijeenkomst

Graag nodigen wij u met dit bericht uit voor de slot­bijeenkomst van het participatie­raject. U leest hieronder meer over deze bij­eenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aan­melden. Ook geven we een samen­vatting van het participatie­traject dat de afgelopen maanden is doorlopen.

Terugblik 3e Participatiebijeenkomst

In dit bericht blikken we terug op het participatietraject tot op heden en staan we stil bij de 3e participatiebijeenkomst die recent heeft plaatsgevonden. Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om te reageren op de studie die is gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast kijken we alvast vooruit naar de vervolgstappen van het participatietraject.

3e Participatiebijeenkomst 20 april

In het vorige nieuwsbericht hadden we de 3e participatiebijeenkomst al aangekondigd en inmiddels is deze definitief gepland, namelijk op 20 april aanstaande. Gelukkig kunnen we elkaar dit keer weer fysiek treffen bij ’t Kruispunt in Linschoten.

Stand van zaken participatietraject

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de online nieuwsbrief Park Rapijnen. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatietraject en de ontwikkelingen rond de verkenning voor Park Rapijnen.